254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo họp lớp, đối thoại sinh viên K23-TPM

17 Tháng Mười Hai, 2019

Để tổng kết học kỳ 1 năm học 2019-2020, thực hiện đánh giá rèn luyện và lấy ý kiến sinh viên, lớp K22-QTH sẽ thực hiện buổi họp lớp vào ngày 19/12/2019

Thời gian: 7h30, 19/12/2019

Địa điểm: VP ADP. P111, 209 Phan Thanh

Các em  thực hiện nghiêm túc theo lịch đã thông báo 

Cô Khánh Hòa