254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng,Việt Nam

Thông báo về hủy lịch học IS-CS 101 A, A1 (Cancelation of the IS-CS 101 A, A1)

30 Tháng Mười, 2019

Giảng viên bộ môn Basic Computer Skills (IS-CS 101 A, A1) đi công tác ngày 01/11/2019, sinh viên lớp IS-CS 101 A,A1 được nghỉ học vào ngày 01/11/2019. Lịch cụ thể các em xem tại Mydtu của mỗi sinh viên. Cảm ơn.

Cancelation of the IS-CS 101 A, A1:

Lecturer of Basic Computer Skills (IS-CS 101 A, A1) has business trip on 01/11/2019, so the class of Basic Computer Skills (IS-CS 101 A, A1) on this date is canceled. For the detailed schedule, please check on your Mydtu account. Thank you.